بخش اخبار ورزشی ایرانیان نیوز :

به گزارش سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران، و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران به طرفیت رضا اسدی  نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال نسبت به بخشی از آن در مورد هزینه دادرسی محکومیت یافته باشگاه نسبت به دعوای آقای رضا اسدی بازیکن سابق آن باشگاه که پیرو اصل محکوم به به مبلغ 20 میلیاردو 750 میلیون ریال به پرداخت مبلغ 452 میلیون و 350 هزار ریال در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردید با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری همدان به طرفیت رامین آقالو  نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت باقی مانده دستمزد بازیکن و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان به طرفیت رضا خالقی فر  نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 11 میلیارد و 986 میلیون و 137 هزار و 12 ریال بابت باقی مانده دستمزد بازیکن تجدیدنظرخوانده برابر قرارداد و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر می گردد  با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف فرزاد جعفری به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار  نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 12 میلیارد و 395 میلیون ریال غرامت ناشی از فسخ غیر موجه قرارداد با باشگاه تجدیدنظرخوانده و مبلغ 270میلیون و 211 هزار ریال هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با توجه به غیر موجه بودن فسخ قرارداد و دریافت دستمزد بابت فصل 1401-1402 و مستنداٌ به بندهای 2 و 3 ماده 18 مقررات نقل و انتقالات  وتعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه شهرداری همدان به طرفیت ایمان رئیسی نسب  نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه یه پرداخت مبلغ 420 میلیون ریال بابت باقی مانده مطالبات و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس به طرفیت آقای میثم آقای نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نه میلیارد ریال بابت غرامت ناشی از فسخ غیر موجه یک طرفه قرارداد فصل 1402-1401 و مبلغ پنج میلیارد ریال بابت باقی مانده دستمزد و پاداش قرارداد فصل 1401-1400 به علاوه هزینه دادرسی صادر شده است نظر به اینکه مبنای محاسبه غرامت مابه التفاوت دستمزد قرارداد تجدیدنظرخوانده با تجدیدنظرخواه برای فصل 1402-1401 ( مبلغ بیست وچهار میلیارد ریال ) و فسخ قرارداد مذکور و پیوستن تجدیدنظرخوانده به تیم ون پارس نقش جان برای همان فصل با مبلغ پانزده میلیاردریال می باشد لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه آلومینیوم اراک نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به هفتصد میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل پرتاب اشیاء و فحاشی نسبت به مقام رسمی از سوی تماشاگران منتسب و نقض اصول کلی رفتار از طریق ورود کادر فنی به زمین مسابقه منجر به وقفه در مسابقه فوتبال بین دو تیم آلومینیوم اراک و پیکان تهران از سری مسابقات لیگ برتر ( هفته یازدهم ) کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد .رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه تراکتور سازی تبریز نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل سردادن شعارهای نژاد پرستانه از سوی تماشاگران منتسب در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم تراکتور تبریز و فولاد خوزستان از سری مسابقات لیگ برتر ( هفته یازدهم)  کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف آقای علی مهدی زاده مربی تیم سپاهان اصفهان نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه ( داور ) در جریان مسابقه فوتبال دو تیم ذوب آهن و فولاد مبارکه سپاهان از سری مسابقات لیگ 18 ساله ها کشور نظر به اینکه برابر دستورالعمل های موضوعهجزای نقدی تعیین شده قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد لذا در خصوص محرومیت مشارالیه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد .رأی صادره قطعی است.

منبع خبر

اخبار از خبرگزاری های موثق رسمی جمع آوری میشود و ایرانیان نیوز دخل و تصرفی در محتوای خبرها ندارد.